ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Κατασκευή δημοσίων έργων

Την κατασκευή δημόσιων έργων επιτρέπεται να αναλαμβάνουν ημεδαπές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και στην αντίστοιχη με το έργο κατηγορία και τάξη εγγραφής, καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Η επιχείρηση μας είναι εγγεγραμμένη στο ΜΕΕΠ (μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων) και κατέχει πτυχίο

ΟΔΟΠΟΪΑ Α1

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

ΛΙΜΕΝΙΚΑ Α1

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Α1

Δείτε υλικό Δημοσίων Έργων μας

 Copyright © 2010 vardaxopoulos.gr