ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Οικονομική οργάνωση και χρονικό προγραμματισμό έργων

Διαχειριζόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το τετράπτυχο χρόνου, κόστους, ποιότητας και ασφάλειας σε οικοδομικά κυρίως έργα. Γνωρίζουμε τις μεθόδους, τις τεχνικές, τις διαδικασίες και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση ενός έργου, στον προγραμματισμένο χρόνο, εντός των ορίων του προβλεπόμενου προϋπολογισμού και στο συμφωνημένο επίπεδο ποιότητας.

Αναλαμβάνουμε για κάθε έργο :

  • Την διοικητική και οικονομική οργάνωση
  • Την προμέτρηση, προκοστολόγηση και ανάλυση των οικονομικών στοιχείων
  • Την οικονομική, ποιοτική και χρονική διαχείριση
  • Την Προετοιμασία διαγωνισμών και εφαρμογή διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης
  • Την Διαχείριση των συμβάσεων
 Copyright © 2010 vardaxopoulos.gr