ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας σε οικοδομικά έργα

Η επιχείρησή μας παρέχει για τα τεχνικά έργα τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας Έργου
  • Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας Έργου
  • Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας
  • Υπηρεσίες Συντονιστή Ασφάλειας στην φάση της Μελέτης του Έργου
  • Υπηρεσίες Συντονιστή Ασφάλειας στην φάση της Κατασκευής του Έργου
  • Διενέργεια Επιθεωρήσεων Ασφαλείας

Τα Σχέδια και οι Φάκελοι Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ-ΦΑΥ) αποτελούν μια από τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία στον κατασκευαστικό κλάδο. Η σύνταξή του ΣΑΥ είναι υποχρεωτική στα περισσότερα έργα και πάντα στα έργα που απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας, άρα έμμεσα προκύπτει ότι σχεδόν για όλα τα έργα, συντάσσεται πάντα ΣΑΥ. Δεν χρειάζεται ΣΑΥ στις περιπτώσεις ενός συνεργείου με απλό ή μικρό αντικείμενο. Ο ΦΑΥ είναι υποχρεωτικός σε όλα τα έργα χωρίς προϋποθέσεις.

Οι Τεχνικοί ασφαλείας ακολουθώντας τα πρότυπα ΣΑΥ - ΦΑΥ μπορούν να συμβάλουν στον ασφαλή σχεδιασμό των έργων, να προτείνουν αξιόπιστες μεθόδους για  περιορισμό  επικίνδυνων , ανθυγιεινών συνθηκών , να περιορίσουν στο ελάχιστο τις αβεβαιότητες των έργων. Οι Υπηρεσίες Συντονιστή Ασφάλειας αποτελούν μέρος του ολοκληρωμένου προγράμματος παροχής Υπηρεσιών προς τον Κατασκευαστικό Κλάδο.

Αρμοδιότητες τεχνικών ασφάλειας

Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις - συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας ,  την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Πιο συγκεκριμένα ο τεχνικός ασφαλείας συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, προμήθειας μέσων , εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας. Επίσης ο τεχνικός ασφαλείας ελέγχει την ασφάλεια  τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών  της εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τη διεύθυνση της επιχείρησης.

 Copyright © 2010 vardaxopoulos.gr